«Ви запитуєте – ми консультуємо»: розрахунок середньої заробітної плати мобілізованим працівникам на підприємствах

18 жовтня 2018

До Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області звернувся головний бухгалтер підприємства з проханням надати роз’яснення, які саме виплати входять до  розрахунку середньої заробітної плати мобілізованим працівникам. Інспектором праці – Яною Драган були надані роз’яснення.

При обчисленнi середньої заробiтної плати у всiх випадках її збереження включаються: основна заробiтна плата; доплати i надбавки (за надурочну роботу та роботу в нiчний час; сумiщення професiй i посад; розширення зон обслуговування або виконання пiдвищених обсягiв робiт робiтниками-почасовиками; високi досягнення в працi (високу професiйну майстернiсть); умови працi; iнтенсивнiсть працi; керiвництво бригадою, вислугу рокiв та iншi); виробничi премiї та премiї за економiю конкретних видiв палива, електроенергiї i теплової енергiї; винагорода за пiдсумками рiчної роботи та вислугу рокiв тощо. Премiї включаються в заробiток того мiсяця, на який вони припадають згiдно з розрахунковою вiдомiстю на заробiтну плату. Премiї, якi виплачуються за квартал i бiльш тривалий промiжок часу, при обчисленнi середньої заробiтної плати за останнi два календарнi мiсяцi, включаються в заробiток в частинi, що вiдповiдає кiлькостi мiсяцiв у розрахунковому перiодi. У разi коли число робочих днiв у розрахунковому перiодi вiдпрацьовано не повнiстю, премiї, винагороди та iншi заохочувальнi виплати пiд час обчислення середньої заробiтної плати за останнi два календарнi мiсяцi враховуються пропорцiйно часу, вiдпрацьованому в розрахунковому перiодi.

Одноразова винагорода за пiдсумками роботи за рiк i за вислугу рокiв включається до середнього заробiтку шляхом додавання до заробiтку кожного мiсяця розрахункового перiоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному роцi за попереднiй календарний рiк.

Усi виплати включаються в розрахунок середньої заробiтної плати у тому розмiрi, в якому вони нарахованi, без виключення сум вiдрахування на податки, стягнення алiментiв тощо, за винятком вiдрахувань iз заробiтної плати осiб, засуджених за вироком суду до виправних робiт без позбавлення волi.

При обчисленнi середньої заробiтної плати для оплати за час щорiчної вiдпустки, додаткових вiдпусток у зв’язку з навчанням, творчої вiдпустки, додаткової вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей, або компенсацiї за невикористанi вiдпустки, крiм зазначених вище виплат, до фактичного заробiтку включаються виплати за час, протягом якого працiвнику зберiгається середнiй заробiток (за час попередньої щорiчної вiдпустки, виконання державних i громадських обов’язкiв, службового вiдрядження тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатнiстю.

При обчисленнi середньої заробiтної плати у всiх випадках її збереження згiдно з чинним законодавством, не враховуються:
•    виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в обов’язки працiвника (за винятком доплат за сумiщення професiй i посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягiв робiт та виконання обов’язкiв тимчасово вiдсутнiх працiвникiв, а також рiзницi в посадових окладах, що виплачується працiвникам, якi виконують обов’язки тимчасово вiдсутнього керiвника пiдприємства або його структурного пiдроздiлу i не є штатними заступниками);
•    одноразовi виплати (компенсацiя за невикористану вiдпустку, матерiальна допомога, допомога працiвникам, якi виходять на пенсiю, вихiдна допомога тощо);
•    компенсацiйнi виплати на вiдрядження i переведення (добовi, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, пiдйомнi, надбавки, що виплачуються замiсть добових);
•    премiї за винаходи та рацiоналiзаторськi пропозицiї, за сприяння впровадженню винаходiв i рацiоналiзаторських пропозицiй, за впровадження нової технiки i технологiї, за збирання i здавання брухту чорних, кольорових i дорогоцiнних металiв, збирання i здавання на вiдновлення вiдпрацьованих деталей машин, автомобiльних шин, введення в дiю виробничих потужностей та об’єктiв будiвництва (за винятком цих премiй працiвникам будiвельних органiзацiй, що виплачуються у складi премiй за результати господарської дiяльностi);
•    грошовi i речовi винагороди за призовi мiсця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;
•    пенсiї, державна допомога, соцiальнi та компенсацiйнi виплати;
•    лiтературний гонорар штатним працiвникам газет i журналiв, що сплачується за авторським договором;
•    вартiсть безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту, мила, змивних i знешкоджувальних засобiв, молока та лiкувально-профiлактичного харчування;
•    дотацiї на обiди, проїзд, вартiсть оплачених пiдприємством путiвок до санаторiїв i будинкiв вiдпочинку;
•    виплати, пов’язанi з ювiлейними датами, днем народження, за довголiтню i бездоганну трудову дiяльнiсть, активну громадську роботу тощо;
•    вартiсть безплатно наданих деяким категорiям працiвникiв комунальних послуг, житла, палива та сума коштiв на їх вiдшкодування;
•    заробiтна плата на роботi за сумiсництвом (за винятком працiвникiв, для яких включення її до середнього заробiтку передбачено чинним законодавством);
•    суми вiдшкодування шкоди, заподiяної працiвниковi калiцтвом або iншим ушкодженням здоров’я;
•    доходи (дивiденди, проценти), нарахованi за акцiями трудового колективу i вкладами членiв трудового колективу в майно пiдприємства;
•    компенсацiя працiвникам втрати частини заробiтної плати у зв’язку з порушенням термiнiв її виплати. (Пункт 4 доповнено пiдпунктом “л” згiдно з Постановою КМ N 1398 вiд 30.07.99).

При обчисленнi середньої заробiтної плати за останнi два мiсяцi, крiм перелiчених вище виплат, також не враховуються виплати за час, протягом якого зберiгається середнiй заробiток працiвника (за час виконання державних i громадських обов’язкiв, щорiчної i додаткової вiдпусток, вiдрядження тощо) та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатнiстю.

В iнших випадках, коли нарахування проводяться виходячи iз середньої заробiтної плати, працiвник не мав заробiтку, не з вини працiвника, розрахунки проводяться виходячи з установлених йому в трудовому договорi тарифної ставки, посадового (мiсячного) окладу..       Працiвникам, якi були звiльненi в запас з вiйськової служби за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод та повторно призванi для проходження вiйськової служби за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, обчислення середньої заробiтної плати проводиться з урахуванням норм цього Порядку.

У разi коли розрахована в установленому порядку середня заробiтна плата є нижчою вiд середньої заробiтної плати, яка зберiгалась за працiвником протягом перiоду попередньої вiйськової служби за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, для розрахунку компенсацiї застосовується середня заробiтна плата, яка зберiгалась за працiвником протягом перiоду попередньої вiйськової служби за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод.