Між Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області та Дніпропетровським обласним відділенням Фонду соцiального захисту iнвалiдiв підписано угоду про спiвробiтництво

02 червня 2021

Сьогодні, 02 червня, начальник Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Ольга Бондаренко та директор Дніпропетровського обласного відділення Фонду соцiального захисту iнвалiдiв Ірина Пронь підписали угоду про спiвробiтництво та органiзацiю взаємовідносин у сфері здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України щодо працевлаштування осіб з iнвалiдністю.

Метою укладення угоди про спiвробiтництво є забезпечення спiльної координацiї дiй, якi спрямованi на здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням пiдприємствами, установами, органiзацiями, iншими юридичними особами, утвореними вiдповiдно до законодавства України, незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi та господарювання, у тому числi пiдприємствами, органiзацiями, громадських органiзацiй осіб з iнвалiдністю, фiзичними особами, що використовують найману працю (далi – роботодавцi) законодавства про зайнятiсть та працевлаштування осіб з iнвалiдністю вiдповiдно до вимог статей 19, 20 Закону України «Про основи соцiальної захищеностi осіб з iнвалiдністю в Україні», сприяння забезпеченню вiдкритостi та прозоростi спiльних дій, спрямованих на дiєвiсть державного нагляду за додержанням законодавства про зайнятiсть та працевлаштування осіб з iнвалiдністю; забезпечення взаємодii на засадах взаємодопомоги для досягнення спiльних цiлей у вiдповiдностi до завдань та повноважень кожної iз сторін цієї Угоди, побудови взаємовiдносин на основі принципів рівноправності, законності, урахування взаємних інтересів, конфіденційності інформації, отриманої в процесі співпраці.

Прiоритетними напрямами спiвробiтництва Сторiн є:
– Обмiн досвiдом мiж сторонами, у тому числi з питань: вдосконалення механiзмiв реалiзацiї державної полiтики у сферi державного нагляду та контролю за дотриманням роботодавцями вимог чинного законодавства щодо працевлаштування осіб з iнвалiдністю, їх трудових прав; пiдвищення ефективностi функцiонування opганів і установ.
– Здiйснення спiльних дослiджень, що стосуються проблем дотримання роботодавцями вимог чинного законодавства з питань працевлаштування осіб з iнвалiдністю та їх трудових прав.
– Розробка i спiльна участь у програмах, що фiнансуються мiжнародними органiзацiями та Європейським Союзом.
– Для найшвидшого досягнення цiлей за цiєю Угодою Сторони зобов’язуються обмiнюватися наявною у їхньому розпорядженнi iнформацiєю щодо ycix аспектiв взаємного iнтересу, якщо це не суперечить вимогам чинного законодавства України, проводити спiльнi наради, консультацiї i семiнари з питань, вiднесених до компетенцiї Сторін.