Оплата праці професіоналам з вищою немедичною освітою за посадою «Практичний психолог»

22 вересня 2022

Заступник начальника відділу з питань додержання законодавства про працю у Дніпровському регіоні управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Ірина Біланинець надає ґрунтовне роз’яснення з питання дотримання законодавства про працю в частині оплати праці практичного психолога.

Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р. №963, посаду «Практичний психолог» віднесено до посад педагогічних працівників.

Оплачують працю працівників закладів охорони здоров’я відповідно до наказу Мінпраці і МОЗ України від 05.10.2005р. № 308/519 «Про впорядкування Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (далі – Умови).

Згідно з пп. 2.2.6 Умов професіоналам з повною вищою немедичною освітою (психологи, біологи, ентомологи, зоологи тощо), посади яких уведені замість посад лікарів, посадові оклади встановлюються за тарифними розрядами, передбаченими для лікарів інших спеціальностей відповідних кваліфікаційних категорій. Отже, ці спеціалісти прирівняні за оплатою праці до лікарів.

При цьому інші нормативні акти щодо оплати праці лікарів, зокрема такі, як постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. № 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я», від 11.05.2011 р. № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» тощо, не поширюються на посаду психолога.

Якщо працівник здобув педагогічну освіту, в такому разі слід звернутися до інших нормативно-правових актів.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про освіту» до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 14.06.2000р. №963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» включено посаду практичного психолога.

Переліком напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. №787, передбачено спеціальності «практична психологія», «психологія» в галузі знань «Соціально-політичні науки».

Вимогами кваліфікаційної характеристики професійної назви роботи «практичний психолог» згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 80 «Соціальні послуги»), затвердженим наказом Мінпраці України від 14.10.2005р. №324, передбачено повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).

Відповідно до цього Довідника працівник, який обіймає посаду практичного психолога, бере участь в організації освітнього процесу, забезпеченні всебічного особистого розвитку дітей, підлітків, молоді, зміцненні психічного здоров’я; виявляє причини, що ускладнюють становлення особистості дитини; планує, розробляє, упроваджує в практику програми навчально-виховної діяльності, що розвивають, коригують з урахуванням статевих, вікових, інших особливостей дітей; веде встановлену документацію; виявляє й обстежує вихованців, учнів, які потребують психічної корекції та психорегуляції, надає їм психолого-педагогічну підтримку; використовує нові розробки та методики діагностики, психокорекційної і психолого-профілактичної роботи; здійснює первинну профілактику алкоголізму, наркоманії, інших шкідливих звичок серед дітей, підлітків тощо.

Згідно з п.1.3 Загальних положень Умов оплата праці фахівців, технічних службовців і робітників установ соціального захисту населення, не передбачених цими Умовами (педагогічних працівників, працівників культури, сільського господарства тощо), провадиться відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери.

Отже, оплачують працю педагогічних працівників відповідно до наказів Міністерства освіти України від 15.04.93р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» (із змінами) та від 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами, далі – наказ № 557).

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001р. №78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» педагогічним працівникам виплачується надбавка за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу залежно від стажу педагогічної роботи та матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу під час надання щорічної відпустки.

У зв’язку з тим, що обов’язки психолога та практичного психолога не змінювалися, запис у трудовій книжці «психолог» є підставою для зарахування до стажу педагогічної роботи практичного психолога, встановлення надбавки за вислугу років і допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки відповідно до листа МОН України від 18.05.2001р. №1/9-193.

Педагогічні працівники, яким присвоєно кваліфікаційну категорію, мають право на встановлення посадових окладів залежно від наявної категорії, якщо ця категорія присвоєна атестаційними комісіями, створеними при управліннях освіти обласних держадміністрацій.

Тобто під час визначення посадового окладу психологові лікарні слід керуватися  п. 2.2.6 Умов, практичному психологу – додатком 6 до наказу № 557.

Цей додаток передбачає, що для працівників, які обіймають посаду практичного психолога в закладах охорони здоров’я, встановлюються такі тарифні розряди за наявності:

Вищої кваліфікаційної категорії – 12 тарифний розряд;

Першої кваліфікаційної категорії – 11 тарифний розряд;

Другої кваліфікаційної категорії – 10 тарифний розряд.

Крім того, в примітці до названого додатку зазначено, що фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра, встановлюється 9 тарифний розряд, який відповідає кваліфікаційній категорії «спеціаліст».